Skip to Main Content

TỜ KHAI Y TẾ

(Khuyến cáo: Khai báo thông tin sai là vi phạm pháp luật Việt Nam và có thể xử lý hình sự)

BẰNG VIỆC ĐIỀN FORM NÀY, PHỤ HUYNH/HỌC VIÊN ĐỒNG Ý TỰ NGUYỆN THAM DỰ LỚP HỌC TRỰC TIẾP TẠI CƠ SỞ VUS

Tìm kiếm thông tin

Thông tin cá nhân

Thông tin khai báo y tế

Thông tin tiêm vaccine covid-19

Ví dụ